Общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни приключи на 30.05.2018г. С него се въвеждат мерките за изпълнение и прилагане на Общия регламент относно защитата на данните. Определят се специални правила за защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания.