• ащита, правни консултации, IT анализ

GDPR(регламент за защита на личните данни)

GDPR въвежда в употреба понятието DPO (длъжностно лице по защита на данните). Според регламента за защита на лични данни такова длъжностно лице може да бъде назначено като служител на организацията или неговите функции да бъдат изпълнявани с договор за външна услуга. Изискванията е DPO да има задълбочени познания по въпросите свързани със защитата на лични данни, за да може компетентно да изпълнява консултативните си функции спрямо организацията. За всички наши партньори и клиенти предлагаме абонаментната  услуга длъжностно лице по защита на данните. При сключване на абонаментен договор с нас Вие получавате:

  • Създаване на карта, визуализираща процесите при употребата на лични данни в организацията Ви. Създаване и поддръжка на регистър по обработка на данните, вкл. отговор на заявки на субекти на лични данни за достъп, корекция, изтриване или прехвърляне на данните им към трети страни.
  • Създаване и управление на IT система, осигуряваща сигурността на обработка на личните данни.
  • Управление на съгласието в уебсайтове и уебмагазини.
  • Управление в случай на инциденти и злоупотреби с лични данни.
  • Управление на процесите свързани с предоставяне на лични данни от страна на субектите.
  • Управление на защита на данните–при въвеждане на нови технологии, въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, с цел постигане на високо ниво на сигурност на личните данни съгласно GDPR.
  • Създаване и управление на регистър на доставчиците, на база анализ на обработваната от тях лична информация и извършена оценка.
  • Периодично обучение на служителите за изискванията на регламента за защита на личните данни.
  • Периодичен мониторинг за нивото на съответствие спрямо GDPR, изготвяне на доклади, предложения за мерки при регистрирани несъответствия.
  • Постоянна връзка с нас и възможност за консултации при нужда и възникнали въпроси по отношение прилагането на регламента за защита на лични данни.